Xuất bản thông tin

Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ngày 7/10/2014, Đảng bộ huyện Đông Triều tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho toàn thể đảng viên và Ban Thường vụ các đoàn thể thuộc Đảng bộ.Thực hiện kế hoạch số 84-KH/HU ngày 18/7/2014 của Huyện ủy, Kế hoạch của Đảng ủy. Thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) " Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước " …
về dự hội nghị có đồng chí Dương Trọng Bát - Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã và 147 đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Đ/c: Vũ Ngọc Giao- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh - Phát biểu- Triển khai.

 

Các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ xã tham gia học tập nghi quyết

 

Đ/c Dương Trọng Bát - Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã

 

Quán triệt Hội nghị, đồng chí  - Vũ Ngọc Giao - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ - trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh  đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời phân tích đánh giá tình hình, kết quả đạt được, cũng như nguyên nhân hạn chế qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo kết luận của Bộ Chính trị; đề cập 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp trọng tâm, gắn với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan đơn vị địa phương để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương chín.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc góp ý xây dựng dự thảo kế hoạch của Huyện, đồng chí cũng yêu cầu Cấp ủy cơ sở tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ nội dung của Nghị quyết Trung ương 9, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy kết hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 nhất là xác định nhiệm vụ và giải pháp sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương và tình hình của huyện, tập trung rà soát giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện xây dựng văn hóa và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Quang Trung - TTHTCĐ