Xuất bản thông tin

Hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI

Hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 14/42015, tại hội trường UBND xã Nguyễn Huệ, Đảng ủy, UBND xã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền, các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ về dư.

 

 

Tại hội nghị các đồng chí đảng viên đã được nghe những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; đánh giá thành tựu sau gần 30 năm đổi mới (1986-2016); phân tích rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; khẳng định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Quang Trung- TTHTCD